Chi phí, thời gian sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu năm 2018

Posted by Đoàn Nam on 18-7-2018

Sau khi đăng ký nhãn hiệu thành công ở Việt Nam, có một số trường hợp chủ văn bằng bảo hộ vẫn muốn sửa một số thông tin trên văn bằng bảo hộ do có sai sót. Vậy khi nào thì chủ văn bằng được sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu? Chi phí sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu ra sao? Thời gian giải quyết thủ tục này như thế nào?

Các trường hợp được sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu Cục sở hữu trí tuệ sửa đổi những thông tin sau đây trên văn bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp phí, lệ phí:

 

Kết quả hình ảnh cho trademark

 1. a) Thay đổi, sửa chữa thiếu sót liên quan đến tên và địa chỉ của tác giả, chủ văn bằng bảo hộ;
 2. b) Sửa đổi bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý; sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.
 3. Theo yêu cầu của chủ văn bằng bảo hộ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có trách nhiệm sửa chữa những thiếu sót trong văn bằng bảo hộ do lỗi của cơ quan đó. Trong trường hợp này, chủ văn bằng bảo hộ không phải nộp phí, lệ phí.
 4. Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thu hẹp phạm vi quyền sở hữu công nghiệp; trong trường hợp này, đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tương ứng phải được thẩm định lại về nội dung và người yêu cầu phải nộp phí thẩm định nội dung

Phí/lệ phí sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Theo biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp Ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính, khi sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, khách hàng có thể mất các chi phí như sau:

 • Phí sửa đổi văn bằng bảo hộ (tên, địa chỉ) là 160 000 đồng/ văn bằng bảo hộ
 • Phí thẩm định yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ: đối với Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là 550 000 đồng
 • Phí công bố Quyết định ghi nhận sửa đổi Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là 120.000 đồng
 • Phí đăng bạ Quyết định ghi nhận sửa đổi Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là 120.000 đồng

Thời gian giải quyết thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ

Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ phải xem xét yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ. Nếu xét thấy yêu cầu hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Trường hợp yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ có thiếu sót hoặc không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận việc sửa đổi, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối.

Nếu kết thúc thời hạn đã ấn định mà người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng, thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ.

Như vậy, thời gian để giải quyết thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu năm 2018 là 04 tháng.

 

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • (+84)972817669
 • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

is Talking About Writing Paper for College Students and Why You Should Be Worried Using Writing Paper for College Students The remainder of one’s paper should support and demonstrate that the thesis statement. You will be an expert at writing […]

Thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam

Sau khi trải qua 12- 18 tháng “chờ đời mỏi mòn” để lấy được văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam, bạn phát hiện văn bằng của mình có sai sót. Vậy phải xử lý như thế nào? […]

Sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu

Người nộp đơn chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục sở hữu trí tuệ có thể sửa đổi, bổ sung các tài liệu đơn đăng ký nhãn hiệu trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối […]

Ai có quyền đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích

Để độc quyền sáng chế bắt buộc phải nộp đơn và được cấp giấy chứng nhận đăng ký sáng chế. Theo quy định của pháp luật thì những người sau đây có quyền đăng ký sáng chế + Tác giả […]

Quyền tác giả theo nghĩa rộng

Theo nghĩa rộng: Quyền tác giả là một chế định pháp luật là tổng thể các quy phạm pháp luật xác định và bảo hộ các quyền nhân thân….. Theo nghĩa rộng: Quyền tác giả là một chế định pháp […]

Facebook của chúng tôi