Điều kiện bảo hộ giống cây trồng tại Việt Nam 2022

Pháp luật Việt Nam quy định các điều kiện để một giống cây trồng được bảo hộ theo pháp luật Việt Nam là có tính mới, tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định và có tên phù hợp. […]

Facebook của chúng tôi