Đăng ký sáng chế

Đăng ký sáng chế tại Đức

Đăng ký sáng chế tại Đức

Đăng ký sáng chế tại Đức giúp bảo hộ bản quyền sáng chế tại Đức theo đó chủ sở hữu sáng chế cũng như tại các nước Anh, Pháp, Mỹ, Hà Lan…phải nộp đơn đăng ký sáng chế và chỉ […]

Đăng ký sáng chế theo PCT

Đăng ký sáng chế theo PCT

Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam. Hướng dẫn thủ tục đăng ký sáng chế tại các gia trên thế giới theo hiệp ước PCT. Hiệp ước PCT giúp người nộp đơn có thể […]

Đăng ký bảo hộ sáng chế tại Hà Lan

Đăng ký bảo hộ sáng chế tại Hà Lan

Đăng ký bảo hộ sáng chế tại Hà Lan (Nederland) một trong bốn quốc gia cấu thành của Vương quốc Hà Lan, cương vực bao gồm Hà Lan bản thổ nằm ở tây bắc Châu Âu và một số đảo […]

Xác lập văn bằng bảo hộ sáng chế theo Hiệp ước Washington

Xác lập văn bằng bảo hộ sáng chế theo Hiệp ước Washington

  Hiệp ước Washington năm 1970 về hợp tác trong lĩnh vực đăng ký sáng chế (PCT) được đánh giá là hiệp ước quan trọng và thành công nhất trong các Điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ. […]

Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT tại Việt Nam

Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT tại Việt Nam

Hiệp ước PCT là Hiệp ước về sáng chế – Patent Cooperation Treaty (PCT) được ký kết nhằm giúp đỡ các cá nhân, tổ chức muốn được đăng ký cấp bằng độc quyền sáng chế tại nước ngoài.   PCT […]

Thời gian thẩm định đơn sáng chế

Thời gian thẩm định đơn sáng chế

Đơn đăng ký sáng chế được thẩm định theo các giai đoạn với thời gian luật định như sau a) Thẩm định hình thức: Là việc kiểm tra sự tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, […]

Phân biệt Sáng chế và Giải pháp hữu ích

Phân biệt Sáng chế và Giải pháp hữu ích

Phân biệt Sáng chế và Giải pháp hữu ích. Bạn chỉ biết đó là giải pháp kỹ thuật. Bạn muốn bảo hộ độc quyền giải pháp kỹ thuật đó. Nhưng bạn chưa biết sẽ đăng ký dưới hình thức độc […]

Phân loại sáng chế

Phân loại sáng chế

Hệ thống phân loại sáng chế quốc tế (sau đây viết tắt là hệ thống PSQ) là công cụ để phân loại thống nhất tư liệu sáng chế trên phạm vi thế giới,và là công cụ tra cứu có hiệu […]

Quy trình thẩm định đơn sáng chế

Quy trình thẩm định đơn sáng chế

Đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam được trải qua các quy trình thẩm định như sau : Nộp đơn -> Nhận đơn -> Thẩm định hình thức–> thẩm định nội dung -> cấp văn bằng

Khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế

Khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế

“Khả năng áp dụng công nghiệp” của sáng chế là một thuật ngữ được sử dụng nhằm để chỉ khả năng chế tạo, sản xuất hoặc khả năng thực hiện hay sử dụng trong thực tiễn. Khả năng áp dụng […]

Điều kiên bảo hộ sáng chế

Điều kiên bảo hộ sáng chế

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây có tính mới; có trình độ sáng tạo; có khả năng áp dụng công nghiệp. Có nghĩa là […]

Yêu cầu bảo hộ sáng chế- Tính mới

Yêu cầu bảo hộ sáng chế- Tính mới

Điều kiện bảo hộ sáng chế, Tính mới của sáng chế được quy định như thế nào? Tại sao để được bảo hộ sáng chế thì yêu cầu tính mới của sáng chế phải được đáp ứng? Ở đây “mới” […]

Tính sáng tạo của Sáng chế

Tính sáng tạo của Sáng chế

Sáng tạo được hiểu là kết quả của một ý tưởng (có thể bắt nguồn từ những sáng chế khác), nhưng không nảy sinh một cách hiển nhiên Sáng tạo được hiểu là kết quả của một ý tưởng (có […]

Tài liệu đăng ký sáng chế

Tài liệu đăng ký sáng chế

Sáng chế về nguyên tắc là một giải pháp kỹ thuật mới, sáng tạo được áp dụng để giải quyết một hoặc nhiều vấn đề trong thực tiễn cuộc sống. Vì vậy pháp luật đã quy định những đối tượng […]

Đối tượng không được bảo hộ sáng chế

Đối tượng không được bảo hộ sáng chế

Sáng chế về nguyên tắc là một giải pháp kỹ thuật mới, sáng tạo được áp dụng để giải quyết một hoặc nhiều vấn đề trong thực tiễn cuộc sống. Vì vậy pháp luật đã quy định những đối tượng […]