Thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu

Posted by A&S Law on 30-11-2017

Nhãn hiệu muốn được bảo hộ phải tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Cục ở hữu trí tuệ. Cục SHTT sẽ tiến hành các thủ tục xem xét, thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu, một trong các thủ tục trong quy trình đó là thẩm định hình thức.

Mục đích của thẩm định hình thức đơn là kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.

Thời hạn thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn. Nếu trong quá trình thẩm định hình thức đơn, người nộp đơn chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục SHTT tiến hành việc bổ sung, sủa chữa tài liệu thì thời hạn thẩm định hình thức đơn được kéo dài thêm 1 tháng kể từ ngày tiếp nhận thêm tài liệu bổ sung

Nội dung của quá trình thẩm định hình thức đơn:

–      Kiểm tra số lượng các tài liệu bắt buộc phải có trong đơn: tờ khai, mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa dịch vụ sử dụng nhãn hiệu, hóa đơn phí, lệ phí, giấy ủy quyền, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, tài liệu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và các tài liệu khác (nếu có).

–      Kiểm tra hình thức tài liệu,

–      Kiểm tra nội dung các tài liệu

–      Kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lế, đơn hợp lệ thì xác định ngày ưu tiên nếu có,

–      Xử lý tài liệu bổ sung, sửa chữa thiếu sót.

Sau khi hoàn thành các công việc trên, Cục SHTT phải tiến hành thông báo kết quả thẩm định hình thức:

–      Trường hợp đơn hợp lệ, thẩm định viên chuẩn bị Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, trong đó nêu rõ tên và địa chỉ người nộp đơn, tên tổ chức dịch vụ đại diện SHCN( nếu có), số đơn, ngày nộp đơn, các thông tin về đối tượng nêu trong đơn, ngày ưu tiên ( trường hợp yêu cầu hưởng quyền ưu tiên không được chấp thuận thì phải nêu rõ lý do) .

–      Trường hợp đơn có những thiếu sót, thẩm định viên chuẩn bị Quyết định dự định từ chối công nhận đơn hợp lệ, trong đó trong đó nêu rõ tên và địa chỉ người nộp đơn, tên tổ chức dịch vụ đại diện SHCN( nếu có), số đơn, ngày nộp đơn, các thông tin về đối tượng nêu trong đơn, các lý do, thiếu sót khiến đơn bị từ chối chấp nhận đơn hợp lệ.

Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ: Trường hợp người nộp đơn đã được Cục sở hữu trí tuệ gửi Thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ mà không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến phản hồi hoặc phản hồi không xác đáng trong thời gian ấn định, thẩm định viên ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ.

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Các trường hợp dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu

Nhãn hiệu có chức năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp này với hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, không phải bất kỳ dấu hiệu nào cũng được bảo hộ với danh nghĩa […]

Đăng ký nhãn hiệu cho công ty cổ phần

Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Việc đăng ký nhãn hiệu cho công ty cổ phần […]

Bảo hộ thương hiệu cho nhà hàng ăn uống

Bảo hộ thương hiệu cho nhà hàng ăn uống là việc chủ sở hữu tiến hành hoạt động đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ cho thương hiệu của mình. Theo đó, chủ sở hữu sẽ được […]

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa – Xu hướng 2020

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là bước đầu tiên khẳng định, xác lập quyền sở hữu của doanh nghiệp đối với sản phẩm, dịch vụ mà mình kinh doanh. Hiện nay số doanh nghiệp đươc thành lập ngày càng […]

Đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ thương mại điện tử

Hiện nay, thời đại công nghệ phát triển, hàng trăm trang thương mại điển tử được lập nên cạnh tranh nhau. Vì vậy, để đảm bảo độc quyền tên dịch vụ thương mại điện tử của mình, chủ sở hữu […]

Facebook của chúng tôi