Đại diện sở hữu trí tuệ là gì?

Posted by A&S Law on 15-11-2017

Đại diện sở hữu trí tuệ hay còn gọi theo thuật ngữ pháp lý là đại diện sở hữu công nghiệp sẽ thay mặt cho doanh nghiệp, cá nhân thực hiện các công việc liên quan đến sở hữu trí tuệ tại các cơ quan Nhà nước.

Đại diện sở hữu trí tuệ được pháp luật Việt Nam ghi nhận là ngành nghề dịch vụ có điều kiện. Tức là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hành nghề luật sư Việt Nam hay kể cả hợp tác xã khi đáp ứng được các điều kiện mới được kinh doanh ngành nghề dịch vụ này, các tổ chức nước ngoài không được pháp luật cho phép hành nghề này. Trước hết, người thực hiện dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ phải được cấp chứng chỉ hành nghề làm đại diện sở hữu trí tuệ và hoạt động cho một tổ chức hành nghề đại diện sở hữu trí tuệ, phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ghi nhận trong sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu trí tuệ, sau đó mới có quyền đại diện cho khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Nội dung của ngành nghề đại diện sở hữu trí tuệ bao gồm:

– Đại diện cho tổ chức, cá nhân trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu trí tuệ

– Tư vấn về vấn đề liên quan đến thủ tục xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ

– Các dịch vụ khác liên quan đến thủ tục xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Khi thực hiện dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ thì cá nhân, tổ chức cần có trách nhiệm:

– Thông báo rõ các khoản, các mức phí và lệ phí liên quan đến thủ tục xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu trí tuệ, các khoản và các mức phí dịch vụ theo bảng phí dịch vụ đã đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu trí tuệ

– Giữ bí mật thông tin, tài liệu được giao liên quan đến vụ việc mà mình đại diện

– Thông tin trung thực và đầy đủ mọi thông báo, giao kịp thời văn bằng bảo hộ và các quyết định khác cho bên được đại diện;

– Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên được đại diện bằng cách đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

– Thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu trí tuệ mọi thay đổi về tên, địa chỉ và các thông tin khác của bên được đại diện khi cần thiết.

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan
Vì sao phải đăng ký sở hữu trí tuệ

Đăng ký sở hữu trí tuệ là cách duy nhất để bảo hộ sở hữu trí tuệ trong nước và nước ngoài. Tạo hành lang pháp lý bảo vệ loại tài sản vô hình này.   Trong thời đại hiện […]

Đối tượng đăng ký sở hữu trí tuệ

Đối tượng đăng ký sở hữu trí tuệ là những tài sản vô hình, pháp luật có những biện pháp khác nhau để bảo vệ những loại tài sản này.   Tùy thuộc vào bản chất của mỗi loại tài […]

Luật về sở hữu trí tuệ

Luật về sở hữu trí tuệ Việt Nam được ra đời nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phát sinh trong đời sống trong nước có liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ   Luật sở […]

Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ là việc đăng ký tại cơ quan nhà nước nhằm xác lập quyền sở hữu của chủ sở hữu đối với tài sản sở hữu trí tuệ. Tài sản sở hữu trí tuệ […]

Các hiệp định về sở hữu trí tuệ

Các hiệp định về sở hữu trí tuệ là nền tảng của của hệ thống của hệ thống sở hữu trí tuệ quốc tế, được các quốc gia thành viên dựa theo để thực hiện Hai trụ cột cột chính […]