Điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý là gì?

Posted by A&S on 6-7-2020

Điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý là vấn đề người nộp đơn cần quan tâm khi đăng ký bảo hộ dấu hiệu dưới danh nghĩa chỉ dẫn địa lý. 

1. Chỉ dẫn địa lý là gì?

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

2. Điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý

Một sản phẩm được bảo hộ dưới danh nghĩa chỉ dẫn địa lý phải đáp ứng các điều kiện về:

 • + địa lý
 • + danh tiếng
 • + chất lượng, đặc tính.

Thứ nhất, về địa lý.

Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ:

 • + khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ
 • + hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý.

Các điều kiện địa lý liên quan đến chỉ dẫn địa lý là những yếu tố tự nhiên, yếu tố về con người quyết định danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.

Trong đó:

+ Yếu tố tự nhiên bao gồm yếu tố về khí hậu, thuỷ văn, địa chất, địa hình, hệ sinh thái và các điều kiện tự nhiên khác.

+ Yếu tố về con người bao gồm kỹ năng, kỹ xảo của người sản xuất, quy trình sản xuất truyền thống của địa phương.

Khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý có ranh giới được xác định một cách chính xác bằng từ ngữ và bản đồ.

Thứ hai, về danh tiếng.

Danh tiếng được xác định bằng mức độ tín nhiệm của người tiêu dùng đối với sản phẩm. Điều này được đánh giá thông qua mức độ rộng rãi người tiêu dùng biết đến và lựa chọn sản phẩm đó.

Thứ ba, về chất lượng, đặc tính.

Chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bằng:

 • + một hoặc một số chỉ tiêu định tính, định lượng; hoặc cảm quan về vật lý, hóa học, vi sinh; và
 • + các chỉ tiêu đó phải có khả năng kiểm tra được bằng phương tiện kỹ thuật hoặc chuyên gia với phương pháp kiểm tra phù hợp.

3. Các trường hợp không được bảo hộ chỉ dẫn địa lý

 • – Tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hoá ở Việt Nam;
 • – Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài mà tại nước đó chỉ dẫn địa lý không được bảo hộ, đã bị chấm dứt bảo hộ hoặc không còn được sử dụng;
 • – Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ, nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đó được thực hiện thì sẽ gây nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm;
 • – Chỉ dẫn địa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý thực của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.

4. Ai có quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý?

Người có quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý không trở thành chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý đó mà thuộc về Nhà nước.

Nói cách khác, nhà nước có quyền đăng ký và là chủ sở hữu của chỉ dấn địa lý. Nhà nước trao quyền này cho các chủ thể sau:

 • + Tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý;
 • + Tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân đó; hoặc
 • + Cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý.

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • (+84)972817669
 • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp trong quy định 2021

Contents1. Chỉ dẫn địa lý là gì?Thứ nhất, về địa lý.Thứ hai, về danh tiếng.Thứ ba, về chất lượng, đặc tính.3. Các trường hợp không được bảo hộ chỉ dẫn địa lý4. Ai có quyền đăng ký chỉ dẫn địa […]

Các loại nhãn hiệu thường gặp trong cuộc sống

Contents1. Chỉ dẫn địa lý là gì?Thứ nhất, về địa lý.Thứ hai, về danh tiếng.Thứ ba, về chất lượng, đặc tính.3. Các trường hợp không được bảo hộ chỉ dẫn địa lý4. Ai có quyền đăng ký chỉ dẫn địa […]

Thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng theo quy định hiện hành

Contents1. Chỉ dẫn địa lý là gì?Thứ nhất, về địa lý.Thứ hai, về danh tiếng.Thứ ba, về chất lượng, đặc tính.3. Các trường hợp không được bảo hộ chỉ dẫn địa lý4. Ai có quyền đăng ký chỉ dẫn địa […]

Quy trình thực hiện thủ tục đăng ký mã số mã vạch

Contents1. Chỉ dẫn địa lý là gì?Thứ nhất, về địa lý.Thứ hai, về danh tiếng.Thứ ba, về chất lượng, đặc tính.3. Các trường hợp không được bảo hộ chỉ dẫn địa lý4. Ai có quyền đăng ký chỉ dẫn địa […]

Nhượng quyền thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam

Contents1. Chỉ dẫn địa lý là gì?Thứ nhất, về địa lý.Thứ hai, về danh tiếng.Thứ ba, về chất lượng, đặc tính.3. Các trường hợp không được bảo hộ chỉ dẫn địa lý4. Ai có quyền đăng ký chỉ dẫn địa […]

Facebook của chúng tôi