Giải quyết khiếu nại về sở hữu công nghiệp tại Việt Nam

1. Căn cứ pháp lý:

2.  Người có quyền khiếu nại

 • Người nộp đơn và
 • Mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp ban hành

3. Đối tượng khiếu nại

 • Các thông báo chính thức và
 • Các quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ liên quan tới thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp.

4. Thời hiệu khiếu nại

 Quyền khiếu nại chỉ được thực hiện trong thời hiệu sau đây, không kể thời gian có trở ngại khách quan khiến người khiếu nại không thể thực hiện được quyền khiếu nại:

a) Thời hiệu khiếu nại lần đầu là 90 ngày, kể từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định hoặc thông báo về việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp;

b) Thời hiệu khiếu nại lần thứ hai là 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà khiếu nại đó không được giải quyết hoặc tính từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

5. Đơn khiếu nại

Mỗi đơn khiếu nại đề cập đến một quyết định hoặc thông báo bị khiếu nại.

Một đơn khiếu nại cũng có thể đề cập đến nhiều quyết định hoặc thông báo nếu có cùng một nội dung và lý do khiếu nại, với điều kiện người khiếu nại phải nộp phí khiếu nại theo quy định đối với từng quyết định và thông báo bị khiếu nại.

Đơn khiếu nại phải gồm các tài liệu sau đây:

 • Tờ khai khiếu nại, theo mẫu;
 • Văn bản giải trình khiếu nại và chứng cứ chứng minh lý lẽ khiếu nại;
 • Bản sao quyết định hoặc thông báo bị khiếu nại của Cục Sở hữu trí tuệ;
 • Bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần thứ nhất;
 • Giấy uỷ quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí;
 • Chứng cứ đáp ứng điều kiện theo quy định.

6. Trách nhiệm của người khiếu nại

Người khiếu nại phải bảo đảm sự trung thực trong việc cung cấp chứng cứ và phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc cung cấp chứng cứ không trung thực.

7. Rút đơn khiếu nại

a) Vào bất kỳ thời điểm nào, người khiếu nại có thể gửi văn bản thông báo việc rút đơn khiếu nại.

Nếu thông qua đại diện thì phải việc ủy quyền rút đơn phải được nêu rõ trong giấy ủy quyền.

b) Đơn đã rút bị coi như không được nộp.

Người khiếu nại không được hoàn trả đơn khiếu nại và các khoản phí, lệ phí khiếu nại đã nộp.

8. Thụ lý đơn khiếu nại

Thời gian giải quyết: 10 ngày.

Hết thời hạn trên, người có thẩm quyền giải quyết đơn khiếu nại phải:

 • ra thông báo thụ lý, trong đó ghi ngày thụ lý đơn
 • ra thông báo không thụ lý, nêu rõ lý do không thụ lý đơn.

9. Hiệu lực của quyết định giải quyết khiếu nại

Bất kỳ thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp nào phụ thuộc vào kết quả giải quyết khiếu nại cũng chỉ được thực hiện trên cơ sở:

a) Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu sau ngày kết thúc thời hiệu khiếu nại lần thứ hai mà người khiếu nại không khiếu nại lần thứ hai và sau thời hiệu khởi kiện hành chính nếu người khiếu nại không khởi kiện hành chính; hoặc

b) Quyết định giải quyết khiếu nại lần thứ hai và người khiếu nại không khởi kiện hành chính trong thời hạn quy định hoặc theo quyết định đã có hiệu lực của toà án nếu người khiếu nại tiến hành khởi kiện hành chính.

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Đặc quyền của tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp

  Đặc quyền của tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp

  Contents1. Căn cứ pháp lý:2.  Người có quyền khiếu nại3. Đối tượng khiếu nại4. Thời hiệu khiếu nại5. Đơn khiếu nại6. Trách nhiệm của người khiếu nại7. Rút đơn khiếu nại8. Thụ lý đơn khiếu nại9. Hiệu lực của quyết định […]

  Giá trị pháp lý của văn bản công chứng

  Giá trị pháp lý của văn bản công chứng

  Contents1. Căn cứ pháp lý:2.  Người có quyền khiếu nại3. Đối tượng khiếu nại4. Thời hiệu khiếu nại5. Đơn khiếu nại6. Trách nhiệm của người khiếu nại7. Rút đơn khiếu nại8. Thụ lý đơn khiếu nại9. Hiệu lực của quyết định […]

  Điều kiện bảo hộ giống cây trồng theo pháp luật Việt Nam

  Điều kiện bảo hộ giống cây trồng theo pháp luật Việt Nam

  Contents1. Căn cứ pháp lý:2.  Người có quyền khiếu nại3. Đối tượng khiếu nại4. Thời hiệu khiếu nại5. Đơn khiếu nại6. Trách nhiệm của người khiếu nại7. Rút đơn khiếu nại8. Thụ lý đơn khiếu nại9. Hiệu lực của quyết định […]

  Phân biệt tác phẩm mỹ thuật ứng dụng với kiểu dáng công nghiệp

  Phân biệt tác phẩm mỹ thuật ứng dụng với kiểu dáng công nghiệp

  Contents1. Căn cứ pháp lý:2.  Người có quyền khiếu nại3. Đối tượng khiếu nại4. Thời hiệu khiếu nại5. Đơn khiếu nại6. Trách nhiệm của người khiếu nại7. Rút đơn khiếu nại8. Thụ lý đơn khiếu nại9. Hiệu lực của quyết định […]

  3 Rủi ro dẫn đến bị từ chối bảo hộ khi thiết kế nhãn hiệu, logo

  3 Rủi ro dẫn đến bị từ chối bảo hộ khi thiết kế nhãn hiệu, logo

  Contents1. Căn cứ pháp lý:2.  Người có quyền khiếu nại3. Đối tượng khiếu nại4. Thời hiệu khiếu nại5. Đơn khiếu nại6. Trách nhiệm của người khiếu nại7. Rút đơn khiếu nại8. Thụ lý đơn khiếu nại9. Hiệu lực của quyết định […]

  Facebook của chúng tôi