Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả và quyền liên quan

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả và quyền liên quan được quy định tại Điều 48 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009. Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền quy định trong Luật sở hữu trí tuệ.

Quy định chung về hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan:

 1. Định nghĩa:

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật này cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.

Việc chuyển nhượng giữa các bên được tạo lập thành văn bản (Hợp đồng chuyển nhượng theo quy định tại Điều 48 Luật Sở hữu trí tuệ).

 1. Trường hợp chuyển nhượng các quyền nhân thân:

Tác giả không được chuyển nhượng các quyền nhân thân quy định tại Điều 19, trừ quyền công bố tác phẩm; người biểu diễn không được chuyển nhượng các quyền nhân thân quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật này.

 1. Trường hợp có đồng chủ sở hữu:

Trong trường hợp tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển nhượng phải có sự thoả thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu; trong trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có quyền chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan được quy định tại Điều 48 Luật sở hữu trí tuệ như sau:

1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

 1. a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;
 2. b) Căn cứ chuyển nhượng;
 3. c) Giá, phương thức thanh toán;
 4. d) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

đ) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

 1. Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự.”
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

Các bài viết liên quan
Hướng dẫn đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Hướng dẫn đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý

ContentsĐịnh nghĩa:Trường hợp chuyển nhượng các quyền nhân thân:Trường hợp có đồng chủ sở hữu:Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan được quy định tại Điều 48 Luật sở hữu trí tuệ như sau: Ngày nay, Thương […]

4 Thương hiệu Việt lớn lâm vào cảnh “mẹ đẻ đánh mất con”

4 Thương hiệu Việt lớn lâm vào cảnh “mẹ đẻ đánh mất con”

ContentsĐịnh nghĩa:Trường hợp chuyển nhượng các quyền nhân thân:Trường hợp có đồng chủ sở hữu:Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan được quy định tại Điều 48 Luật sở hữu trí tuệ như sau: Để gây dựng […]

Hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch mới nhất 2021

Hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch mới nhất 2021

ContentsĐịnh nghĩa:Trường hợp chuyển nhượng các quyền nhân thân:Trường hợp có đồng chủ sở hữu:Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan được quy định tại Điều 48 Luật sở hữu trí tuệ như sau: Để có thể […]

Thương hiệu – tài sản vô hình của doanh nghiệp

Thương hiệu – tài sản vô hình của doanh nghiệp

ContentsĐịnh nghĩa:Trường hợp chuyển nhượng các quyền nhân thân:Trường hợp có đồng chủ sở hữu:Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan được quy định tại Điều 48 Luật sở hữu trí tuệ như sau: Thương hiệu được […]

Đăng ký bảo hộ thương hiệu nhà hàng

Đăng ký bảo hộ thương hiệu nhà hàng

ContentsĐịnh nghĩa:Trường hợp chuyển nhượng các quyền nhân thân:Trường hợp có đồng chủ sở hữu:Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan được quy định tại Điều 48 Luật sở hữu trí tuệ như sau: Ngày nay, dịch […]

Facebook của chúng tôi