Chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm những ai?

Chủ sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan là những cá nhân, tổ chức được bảo hộ các quyền tác giả và quyền liên quan đó. قوانين البلاك جاك Có nhiều cách để một người trở thành chủ sở hữu. Nếu nắm rõ được những nguyên tắc này thì các quyền tác giả của họ sẽ được đảm bảo thực hiện. 1xbet عربي Sau đây, công ty luật ASLaw xin giới thiệu những thông tin chi tiết về chủ sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan.

1. Chủ sở hữu quyền tác giả

Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản của quyền tác giả.

2. Chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả

Tác giả sử dụng tài chính, thời gian, cơ sở vật chất, kỹ thuật của chính mình để tự sáng tạo ra tác phẩm có các quyền nhân thân và các quyền tài sản với tác phẩm đó.

3. Chủ sở hữu quyền tác giả là các đồng tác giả

Các đồng tác giả là người sử dụng tài chính, thời gian, cơ sở vật chất, kỹ thuật của mình để cùng sáng tạo ra tác phẩm có chung các quyền nhân thân và các quyền tài sản đối với tác phẩm đó.

Các đồng tác giả sáng tạo ra tác phẩm như trên, nếu có phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập mà không làm hại đến phần của các đồng tác giả khác thì có các quyền nhân thân và các quyền tài sản đối với phần riêng biệt đó.

4. Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả

Tổ chức giao nhiệm vụ sáng tạo tác phẩm cho tác giả; mà là người thuộc tổ chức mình, sẽ trở thành chủ sở hữu các quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm và các quyền tài sản, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Tổ chức, cá nhân tiến hành giao kết hợp đồng với tác giả sáng tạo ra các tác phẩm sẽ trở thành chủ sở hữu quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm và các quyền tài sản, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

5. Chủ sở hữu quyền tác giả là người thừa kế

Tổ chức, cá nhân được hưởng thừa kế quyền tác giả theo quy định của pháp luật về thừa kế là chủ sở hữu các quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm và các quyền tài sản.

6. Chủ sở hữu quyền tác giả là người được chuyển giao quyền

Tổ chức, cá nhân được chuyển giao một, một số hoặc toàn bộ các quyền công bố các tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố các tác phẩm và các quyền tài sản theo thoả thuận trong hợp đồng là chủ sở hữu quyền tác giả.

Tổ chức, cá nhân đang quản lý các tác phẩm khuyết danh được hưởng quyền của chủ sở hữu cho đến khi danh tính của tác giả được xác định.

7. Chủ sở hữu quyền tác giả là Nhà nước

Quyền tác giả đối với các tác phẩm sau đây sẽ do nhà nước là chủ sở hữu:

 • Tác phẩm khuyết danh, trừ trường hợp luật quy định khác.
 • Tác phẩm đang trong thời hạn bảo hộ mà chủ sở hữu của quyền tác giả đã chết, không có người khác thừa kế, người thừa kế từ chối nhận các di sản hoặc không được quyền hưởng di sản.
 • Tác phẩm được chủ sở hữu quyền tác giả chuyển giao quyền sở hữu lại cho Nhà nước.

8. Tác phẩm thuộc về công chúng

Tác phẩm đã kết thúc thời hạn bảo hộ thì sẽ thuộc về toàn bộ công chúng.

Mọi tổ chức, cá nhân đều có thể sử dụng tác phẩm thuộc về công chúng nhưng phải tôn trọng các quyền nhân thân của tác giả.

9. Chủ sở hữu quyền liên quan

Tổ chức, cá nhân sử dụng thời gian, tài chính và cơ sở vật chất, kỹ thuật của mình để tiến hành các cuộc biểu diễn trở thành chủ sở hữu đối với cuộc biểu diễn đó, trừ trường hợp thoả thuận khác với những bên liên quan.

Tổ chức, cá nhân sử dụng thời gian, tài chính và cơ sở vật chất, kỹ thuật của mình để sản xuất các bản ghi hình, ghi âm là chủ sở hữu đối với bản ghi âm, ghi hình đó, trừ trường hợp có thoả thuận khác với các bên liên quan.

Tổ chức phát sóng là chủ sở hữu đối với chương trình phát sóng của mình, trừ trường hợp thoả thuận khác với các bên liên quan. كيفية لعبة البوكر

Rate this post
Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Đăng Ký Bản Quyền Cho Một Tác Phẩm Văn Học

  Đăng Ký Bản Quyền Cho Một Tác Phẩm Văn Học

  Contents1. Chủ sở hữu quyền tác giả2. Chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả3. Chủ sở hữu quyền tác giả là các đồng tác giả4. Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm […]

  Các biện pháp xử lý vi phạm quyền tác giả tại Việt Nam

  Các biện pháp xử lý vi phạm quyền tác giả tại Việt Nam

  Contents1. Chủ sở hữu quyền tác giả2. Chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả3. Chủ sở hữu quyền tác giả là các đồng tác giả4. Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm […]

  Những tác phẩm sáng tạo nào có thể được đăng ký bản quyền?

  Những tác phẩm sáng tạo nào có thể được đăng ký bản quyền?

  Contents1. Chủ sở hữu quyền tác giả2. Chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả3. Chủ sở hữu quyền tác giả là các đồng tác giả4. Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm […]

  Đăng ký bảo hộ ý tưởng kinh doanh

  Đăng ký bảo hộ ý tưởng kinh doanh

  Contents1. Chủ sở hữu quyền tác giả2. Chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả3. Chủ sở hữu quyền tác giả là các đồng tác giả4. Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm […]

  Hướng dẫn đăng ký bộ nhận diện thương hiệu mới nhất 2022

  Hướng dẫn đăng ký bộ nhận diện thương hiệu mới nhất 2022

  Contents1. Chủ sở hữu quyền tác giả2. Chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả3. Chủ sở hữu quyền tác giả là các đồng tác giả4. Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm […]

  Facebook của chúng tôi