Tra cứu kiểu dáng công nghiệp

Tra cứu kiểu dáng công nghiệp là công việc bắt buộc trong quá trình thẩm định nội dung. Việc tra cứu các thông tin về kiểu dáng công nghiệp nhằm mục đích đáng giá kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn theo các điều kiện (tiêu chuẩn) bảo hộ.

1. Nguồn thông tin tối thiểu bắt buộc phải tra cứu

Trong quá trình thẩm định nội dung, thẩm định viên phải tiến hành tra cứu thông tin trong các nguồn bắt buộc sau:

 • Các đơn đăng ký KDCN đã được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận và có ngày công bố đơn sớm hơn ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn.
 • Các văn bằng bảo hộ KDCN được công bố trong vòng 25 năm trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn, được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu KDCN hiện có tại Cục Sở hữu trí tuệ (IPLIB, WIPO PUBLISH).
 • Các thông tin khác liên quan đến KDCN do Cục Sở hữu trí tuệ thu thập và lưu giữ.
 • Các đơn đăng ký KDCN đã được Cục Sở hữu trí tuệ và có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớn hơn ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn (dùng để kiểm tra nguyên tắc nộp đơn đầu tiên)
 • Trong trường hợp cần thiết và nếu có thể thực hiện được, việc tra cứu được mở rộng hơn so với các nguồn thông tin nêu trên. Cơ sở dữ liệu điện tử về kiểu dáng công nghiệp truy cập được trên các trang web của các Tổ chức hoặc Cơ quan Sở hữu trí tuệ trên thế giới hoặc trang web của các chủ thể khác có thể được sử dụng để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

2. Cách thức tiến hành tra cứu thông tin

Quy trình tra cứu thông tin phải tuân thủ các quy định sau:

 • Tra cứu theo chỉ số phân loại của KDCN nêu trong đơn; tra cứu theo các chỉ số phân loại khác của sản phẩm cùng loại, sản phẩm tương tự và sản phẩm có liên quan với sản phẩm mang KDCN nêu trong đơn;
 • Tra cứu theo các chỉ dẫn liên quan về sản phẩm trên trang web của Chủ đơn và trên trang web Google Image, Yahoo Image hoặc công cụ tương tự;
 • Tra cứu mở rộng phạm vi tìm kiếm sản phẩm mang KDCN tương tự trên các trang web của các tổ chức  hoặc Cơ quan Sở hữu trí tuê trên thế giới hoặc trang web của các chủ thể khác một cách phù hợp.

3. Đánh giá kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn với các kiểu dáng công nghiệp tương tự tìm được

Việc đánh giá kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn với các kiểu dáng công nghiệp tương tự tìm được là nhằm xác định xem kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn có trùng lặp, không khác biệt đáng kể hoặc khác biệt đáng kể với (các) kiểu dáng công nghiệp tương tự để có thể đưa ra kết luận về tính mới, tính sáng tạo và nguyên tắc nộp đơn đầu tiên của kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn.

 • Kiểu dáng công nghiệp trùng lặp

 Hai kiểu dáng công nghiệp được coi là trùng nhau nếu dùng cho sản phẩm cùng loại, có cùng tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản và không cơ bản.

 • Kiểu dáng công nghiệp không khác biệt đáng kể

Hai kiểu dáng công nghiệp được coi là không khác biệt đáng kể với nhau nếu dùng cho sản phẩm cùng loại, có cùng một tập họp các đặc điểm tạo dáng cơ bản, chỉ khác nhau ở những đặc điểm tạo dáng không cơ bản (thứ yếu).

Ngược lại, hai kiểu dáng công nghiệp được coi là khác biệt đáng kể với nhau khi có ít nhất một đặc điểm tạo dáng cơ bản khác biệt giữa chúng.

 • Kiểu dáng công nghiệp tương tự gần nhất

Hai kiểu dáng công nghiệp được coi là tương tự gần nhất với nhau nếu dùng cho sản phẩm cùng loại, có số các đặc điểm tạo dáng cơ bản giống nhau nhiều hơn so với các kiểu dáng công nghiệp tương tự khác. Giữa hai kiểu dáng công nghiệp tương tự gần nhất có ít nhất một đặc điểm tạo dáng cơ bản khác biệt với nhau.

 • Kiểu dáng công nghiệp tương tự

Hai kiểu dáng công nghiệp được coi là tương tự nhau nếu dùng cho sản phẩm cùng loại, có một số đặc điểm tạo dáng cơ bản giống nhau. Giữa hai kiểu dáng công nghiệp tương tự gần nhất có một số đặc điểm tạo dáng cơ bản khác biệt với nhau.

 • Kiểu dáng công nghiệp đối chứng

Kiểu dáng công nghiệp đối chứng bao gồm kiểu dáng công nghiệp trùng lặp, kiểu dáng công nghiệp không khác biệt đáng kể, kiểu dáng công nghiệp tương tự gần nhất, kiểu dáng công nghiệp tương tự với kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn, cần và đủ để đánh giá tính mới, tính sáng tạo và nguyên tắc nộp đơn đầu tiên của kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn.

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Pháp luật về bảo vệ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

  Pháp luật về bảo vệ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

  Contents1. Nguồn thông tin tối thiểu bắt buộc phải tra cứu2. Cách thức tiến hành tra cứu thông tin3. Đánh giá kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn với các kiểu dáng công nghiệp tương tự tìm đượcKiểu dáng công nghiệp […]

  Myanmar bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp từ năm 2024

  Myanmar bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp từ năm 2024

  Contents1. Nguồn thông tin tối thiểu bắt buộc phải tra cứu2. Cách thức tiến hành tra cứu thông tin3. Đánh giá kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn với các kiểu dáng công nghiệp tương tự tìm đượcKiểu dáng công nghiệp […]

  Những điều cần lưu ý khi đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

  Những điều cần lưu ý khi đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

  Contents1. Nguồn thông tin tối thiểu bắt buộc phải tra cứu2. Cách thức tiến hành tra cứu thông tin3. Đánh giá kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn với các kiểu dáng công nghiệp tương tự tìm đượcKiểu dáng công nghiệp […]

  04 lý do cần đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

  04 lý do cần đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

  Contents1. Nguồn thông tin tối thiểu bắt buộc phải tra cứu2. Cách thức tiến hành tra cứu thông tin3. Đánh giá kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn với các kiểu dáng công nghiệp tương tự tìm đượcKiểu dáng công nghiệp […]

  Những đối tượng nào không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp?

  Những đối tượng nào không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp?

  Contents1. Nguồn thông tin tối thiểu bắt buộc phải tra cứu2. Cách thức tiến hành tra cứu thông tin3. Đánh giá kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn với các kiểu dáng công nghiệp tương tự tìm đượcKiểu dáng công nghiệp […]

  Facebook của chúng tôi